Uitnodiging Algemene ledenvergadering

AGENDA Algemene Ledenvergadering vrijdag 14 december 20:00

1. Opening door de voorzitter Paul Lenders.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 december 2017.
3. Mededelingen van het bestuur door de voorzitter.
4. Jaarverslag door de secretaris.
5. Jaarverslag door de penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming kascontrolecommissie.
8. Pauze.
9. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2018/2019 en contributie verenigingsjaar 2019/2020.
10. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend: Rob van Kempen (secretaris), Ben Rayer (jeugdvoorzitter) en Twan Pijpers (sponsorzaken).
Twan en Ben stellen zich weer verkiesbaar. Twan zal zijn functie ter beschikking stellen zodra er een opvolger is.
Rob stelt zich niet meer verkiesbaar.
Kandidaten voor de functie van secretaris, bestuurslid vrijwilligerszaken of bestuurslid sponsorzaken, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 12 december melden bij de secretaris.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De Algemene Ledenvergadering is de gelegeheid om je op de hoogte te stellen van de stand van zaken en ontwikkelingen bij SV Blerick.
Het bestuur rekent op een goede opkomst!

Namens het bestuur van SV Blerick,
Rob van Kempen
Secretaris / secretaris@svblerick.nl

 

 

You may also like...