Standpunt SV Blerick inzake accomodatiebeleid

Standpunt SV Blerick inzake accommodatiebeleid

Voor wie het nog niet uit de media heeft vernomen volgt hieronder het standpunt dat het bestuur heeft ingenomen met betrekking tot het beleidsvoornemen van de gemeente Venlo inzake het verminderen van het aantal sportparken in de gemeente Venlo.

Het bestuur van SV Blerick ziet vooralsnog geen noodzaak en geen meerwaarde, in een verhuizing naar het sportpark Maassenhof. In ieder geval niet zolang er geen sprake is van het voorstel om te komen tot één voetbalclub aan de westelijke kant van de Maas. Een samengaan met enkel VCH wordt gelet op de cultuur/structuurverschillen niet wenselijk geacht.

Alvorens voetbalvereniging SV Blerick, in geval van realisatie van één voetbalvereniging aan de westelijke kant van de Maas, met een verhuizing naar Maassenhof zal instemmen, zal moeten worden aangetoond dat een verhuizing voor ons als voetbalvereniging SV Blerick significante voordelen met zich meebrengt. Dit zal goed onderzocht moeten worden. Waarbij alle voor en tegens in beeld zullen moeten worden gebracht.

Verder is het momenteel nog maar de vraag of de gemeente er geld voor over heeft om het sportpark Maassenhof toekomstbestendig in te richten. En dit is natuurlijk wel één van de eisen die SV Blerick aan een mogelijke overgang naar Maassenhof zal koppelen. Toekomstbestendig houdt in onze ogen in dat er tenminste een sportpark moet komen met voldoende velden met verlichting en een of meerdere kunstgrasvelden en voldoende nieuwe kleedlokalen. In dit verband moet worden opgemerkt dat de gemeente haar plan om tot vermindering van het aantal sportparken te komen tot op heden niet van een financiële dekking heeft voorzien.

Voorts mogen duidelijk zijn dat de gemeente SV Blerick schadeloos zal moeten stellen voor het verlies van eigendom.

Eén ding moet duidelijk zijn het belang van SV Blerick en haar leden zal te allen tijde voorop staan.

Mochten er naar aanleiding van dit standpunt nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de voorzitter.

Bestuur SV Blerick

You may also like...