Eind juli inning contributie SVB leden ! ( check jullie NAW gegevens )

beste SVB’ers,

Onlangs hebben jullie van de ledenadministratie en mail gekregen met de aankondiging van de inning van de contributie en het controleren van jullie NAW gegevens.  Zorg voor voldoende saldo op de rekening en als de gegevens niet meer kloppen dit dan graag doorgeven aan ; ledenadministratie@svblerick.nl

De volgende mail hebben jullie ontvangen;

Betreft: Vooraankondiging contributie/kledingfonds 2019-2020 + controle persoonsgegevens

Beste …………..,

Middels deze email willen we je laten weten dat, indien je een machtiging hebt afgegeven voor automatische incasso, jouw contributie voor het seizoen 2019-2020 van € ….. wordt geïnd eind juli 2019.  Deze incasso is herkenbaar aan het Incassant_id NL44ZZZ401646490000 dat bij de afschrijving vermeld staat. Zorg aub voor voldoende saldo op het IBAN-nummer NL64RABO0107709449. Is het vermeldde IBAN-nummer niet correct of geblokkeerd voor automatische incasso laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we afspraken kunnen maken over de contributiebetaling.

Voor de leden die geen automatische machtiging hebben gegeven (Betaalwijze = ‘Bank/Kas’) voor het innen van contributie geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een tijdige betaling van de contributie vóór 1 augustus 2019. Dit kan door zelf het contributiebedrag van €…. over te maken naar rekeningnummer NL 64 RABO 0107 7693 95 ten name van R.K.S.V. Blerick onder vermelding van je naam. Uitzondering zijn de jeugdleden waarvan de betaling via het JSF loopt! Hiervoor moet z.s.m. via de intermediair van school een nieuwe JSF-aanvraag voor het nieuwe seizoen worden geregeld.

Voor de contributie betaling geldt : niet betaald voor 1 augustus 2019 is niet voetballen !! (niet trainen en geen wedstrijden).

Zoals reeds door het bestuur is gecommuniceerd start Blerick vanaf komend seizoen met een Kledingfonds bij de jeugd. Hierdoor zal naast de contributie ook een bedrag van €17,50 worden geïncasseerd bij alle jeugdleden. Voor de mini’s is dit bedrag €5. Voor ouders die de contributie zelf betalen, houdt er rekening mee dat naast het contributiebedrag ook het bedrag voor de bijdrage aan het Kledingfonds handmatig wordt betaald. Graag via twee aparte betalingen, zodat we deze betalingen apart kunnen verwerken in de administratie!

In de huidige tijd worden steeds meer zaken geregeld via digitaal contact en internet. Dit geldt voor zowel de KNVB  als SVB. Het is daarom van groot belang dat de persoonsgegevens die bij SVB bekend zijn ook juist zijn. Denk hierbij aan berichten via email, terugbetalingen op het rekeningnummer maar ook telefonisch contact in noodgevallen. Wij willen je daarom verzoeken om de gegevens in de bijlage goed te controleren en als er zaken niet kloppen dit door te geven aan ledenadministratie@svblerick.nl.  De juistheid van deze gegevens is je eigen verantwoordelijkheid. Als de vermelde gegevens correct zijn hoef je niets te doen.

 

Ledenadministratie + contributie

Leon Janssen

ledenadministratie@svblerick.nl

You may also like...